LENGYELORSZÁG MAGYARUL

ÚTMUTATÓ

A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOKRA VONATKOZÓ
JOGSZABÁLYOKHOZ

Tovább...>>>

Magyarország alaptörvénye (korábban alkotmánya) a magyar jogi hierarchiában a legfelsőbb jogszabály.
Az Országgyűlés az alaptörvényben szabályozza a Magyarország jogrendjét, az állampolgárok alapvető jogait és kötelezettségeit, meghatározza az államszervezetre vonatkozó alapvető szabályokat. 2011. április 18-án a magyar Országgyűlés 262 igen szavazattal, 44 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta Magyarország alaptörvényét. A csak a Fidesz-KDNP képviselői által megszavazott alaptörvény 2012. január 1-jén a korábbi alkotmány helyére lépett.

letöltés PDF formátumban...>>>


2011. évi CLXXIX. törvény
a nemzetiségek jogairól*

A Magyar Országgyűlés

a magyar történelem legnemesebb hagyományaira építve, a magyarsággal e hazában évszázadok óta együtt él􀄘 nemzetiségek sajátos kultúrájának megőrzése, anyanyelvük ápolása és fejlesztése, egyéni és közösségi jogainak széleskörű biztosítása érdekében, figyelemmel Magyarország Alaptörvényében a magyarországi nemzetiségek ügye iránt kinyilvánított felelősségvállalásra, továbbá tekintettel a nemzetiségek védelme érdekében Magyarország aktív közreműködésével megalkotott nemzetközi dokumentumokban foglaltakra, különösen az Egyesült Nemzetek Szervezetének a Polgári és Politikai Jogokról szóló Nemzetközi Egyezségokmányára, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet keretében végzett munkára, a Koppenhágai Dokumentumra, az Európa
Tanácsnak az Emberi Jogok és Alapvető Szabadságjogok Védelméről szóló Egyezményére, valamint a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájában és a Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezményben megfogalmazottak széleskörű érvényesítésére, szem előtt tartva, hogy Magyarország tiszteletben tartja az ország különböző vallási hagyományait, más népek szabadságát és kultúráját, vallja, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttműködve bontakozhat ki, minden, valamely nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak joga van önazonossága szabad megvallásához és megőrzéséhez,a nemzetiségek a magyar politikai közösség részei, államalkotó tényezők, a kulturális sokszínűség, a nyelvi különbözőség nem a megosztottság, hanem a gazdagodás forrása, a nemzetiségek által létrehozott kulturális értékek Magyarország kulturális örökségének szerves részei,
a nemzetiségek sajátos egyéni és közösségi jogai alapvető szabadságjogok, Magyarország védelemben részesíti a nemzetiségeket, biztosítja saját kultúrájuk ápolását, anyanyelvük használatát, az anyanyelvű oktatást, a saját nyelven való névhasználat jogát, kollektív részvételüket a közéletben, elősegíti a kulturális autonómiájuk megvalósulását, garantálja a valós közösségeik önigazgatáshoz, önkormányzatisághoz való jogát, a következő törvényt alkotja:

letöltés PDF formátumban...>>>
Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
2010. június-szeptember havi kisebbségi önkormányzati pályázatának beszámolója, valamint
2010. évi kisebbségi önkormányzati pályázata
Összeállította:
Buskó András elnök
BUDAPEST, 2010. OKTÓBER

Letöltés PDF formátumban...>>>

SZÁMVITELI POLITIKA

A Budapest Főváros XVII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) számviteli politikáját a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.), az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése (a továbbiakban: Áhsz.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló módosított 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján a következők szerint határozom meg.

Tovább...>>>>Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi ÖnkormányzatBudapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 1173 Budapest, Pesti út 165.

Közérdekű dokumentumok

Közlemény a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2012. évi feladatalapú támogatásának összegéről

Támogató meghozta a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása döntéseit a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 28/2012. (III. 6.) Korm. rendelet alapján.

Tovább...>>>


Együttműködési megállapodás

amely létrejött egyrészről
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
képviseli: Riz Levente polgármester, ( a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről
a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
képviseli: Buskó András elnök, ( a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) között,

Tovább...>>>


A dokumentumok teljes terjedelemben a címekre kattintva letölthetők PDF formátumban.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály
Tájékoztató
a szociális ellátásokról
2010.


Szabályzatok

Budapest Főváros XVII. kerületi
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 42/2010. (10. 26.) határozattal elfogadott

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat testülete a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban Nektv.) 25. § a/ pontjában nyert felhatalmazás alapján, az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot (továbbiakban SZMSZ) alkotja meg:

A teljes anyag a szövegre kattintva PDF formátumban tekinthető meg...>>>


TITOKVÉDELMI SZABÁLYZAT

Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. Törvény (Ttv.) 19. §-a, és a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 79/1995. Kormányrendelet (R.) 3. §-a alapján a titokvédelemre és ügyvitelre vonatkozó belső szabályokat ezen „Titokvédelmi Szabályzatban határozom meg.

A teljes anyag a szövegre kattintva PDF formátumban tekinthető meg...>>>


BeszámolókTestület jegyzőkönyvek

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

2004.

2003.


Jogszabályok, rendeletek:

A Kormány 342/2010. (XII. 28.) Korm. rendelete

a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből, valamint fejezeti kezelésű előirányzatból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről...>>>

 

 Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat